ثبت اطلاعات پرداخت بدون عضویت

روش پرداخت :

*
نام بانک :

*
مبلغ واریز شده :
تومان
*
تاریخ پرداخت :

شماره رسید :

توضیحات :

نام شما :

*
ایمیل شما :

*
تلفن همراه :

*  شما میتوانید وجه آگهی(های) خود را به یکی از حسابهای زیر واریز نمایید.    
 

نام صاحب حساب : مهدی عطری خطیبی

نام بانک شماره حساب شماره کارت
ملت 4622166365 2880  4896  3378  6104
پارسیان 800-2104203-1 6862  5575  0610  6221

تعرفه پرداخت اینترنتی